Skip to main content

Demokratistegen - En innovativ arbetsmodell

Demokratistegen – en innovativ arbetsmodell i sju steg. Den syftar till att främja demokrati och mänskliga rättigheter i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan.

Med Demokratistegen tar ni konkreta steg för att förebygga och bekämpa antisemitism och andra former av rasism i skolan. Genom att implementera strategier för att främja respekt, förståelse och tolerans bland elever och personal skapar ni en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. På så sätt ökar tryggheten och trivseln i skolan. Samtidigt minskar risken för konflikter och diskriminering.

Demokratistegen kan också användas för att förbättra tryggheten och säkerheten på skolan. Genom att implementera åtgärder för att förebygga och hantera mobbning, trakasserier och annan otrygghet skapar ni en trygg och skyddande miljö. Elever och personal kan därmed fokusera på lärande och utveckling.

Dessutom kan Demokratistegen användas för att utveckla undervisningen och främja elevernas lärande och personliga utveckling. Genom att integrera demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och kritiskt tänkande i undervisningen bidrar ni till att eleverna blir engagerade och medvetna samhällsmedborgare. De rustas därmed att delta aktivt i demokratin.

Demokratistegen kan också komplettera andra pågående initiativ och insatser. Det kan till exempel vara områden som likabehandling och arbetsmiljö. Genom att samordna och integrera olika strategier och åtgärder skapar ni en mer helhetsinriktad och effektiv arbetsmiljö. Alla kan då trivas och prestera på sin bästa nivå.

Ett samarbete mellan Forum för levande historia och Skolverket på uppdrag av regeringen.

demokratistegen - sju steg