Skip to main content

Ingen plats för hat i Europa: ett Europa enat mot hat

Europa enat mot hat

EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant uppmanar till en enad front mot allt hat. Under senare tid har Europa bevittnat oroande händelser med ökad hatpropaganda och hatbrott, särskilt riktade mot judiska och muslimska grupper. Som svar på denna utveckling intensifierar nu Europeiska kommissionen sina insatser för att bekämpa hat i alla dess former. Åtgärderna sträcker sig över flera politiska områden, såsom säkerhet, digitala frågor, utbildning, kultur och sport.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar vikten av att försvara mångfald och religionsfrihet i Europa. Respekt och tolerans är grundläggande värden i våra samhällen, och det är avgörande att agera mot antisemitism och antimuslimskt hat. Utrikesrepresentant Josep Borrell påpekar att historien riskerar att upprepas, och att konflikter och desinformation sprider hatets frön globalt. Han understryker att varje individ, oavsett bakgrund, måste skyddas och respekteras.

Att skydda människor och samhällen

För att skydda människor och det offentliga rummet kommer kommissionen därför att särskilt fokusera på att motverka hot och hat online. Detta inkluderar att driva på för en förstärkt uppförandekod för att bekämpa olaglig hatpropaganda online. Dessutom stärker kommissionen samarbetet med civilsamhällesorganisationer, experter och myndigheter för att upptäcka hatpropaganda på nätet.
Kommissionen inser att kunskap och medvetenhet är nyckeln till ömsesidig respekt och tolerans. Den stöder därför utbildning för journalister för att bekämpa hatpropaganda och främjar projekt som ökar inkludering och mångfald inom utbildning, kultur och sport.

Involvering av hela samhällen

I en global kontext ser kommissionen behovet av internationellt samarbete för att effektivt bekämpa hat. Genom nära samarbete med aktörer på global, regional och nationell nivå strävar EU efter att göra sina insatser trovärdiga både inom och utanför unionen.
Bekämpningen av hatbrott och hatpropaganda står i linje med de grundläggande europeiska värderingarna om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. En av EU:s strategiska prioriteringar är att skydda demokratierna mot hot och skadliga effekter av desinformation. Genom införandet av förordningen om digitala tjänster och den förstärkta uppförandekoden vidtar EU konkreta åtgärder för att säkerställa att olagligheter offline också betraktas som olagligheter online. En formell begäran om data har redan skickats till stora onlineplattformar som X, Meta och TikTok. Detta för att undersöka påstådd spridning av olagligt innehåll, inklusive hatpropaganda och desinformation.

Läs mer i kommissionens meddelande Ingen plats för hat: ett Europa enat mot hat

Läs mer om En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Europa enat mot hat