Skip to main content

Skolverket

Skolverkets riktlinjer om att lärare ska undervisa om Förintelsen är starkt kopplade till läroplanen. De utgör därmed en betydelsefull del av skolans uppdrag att forma eleverna inte bara som kunskapsmässiga individer utan även som ansvarstagande medborgare. Den svenska läroplanen har en bred vision som sträcker sig bortom enbart akademiska ämnen. Den inkluderar också mål som främjar demokrati, mänskliga rättigheter och socialt ansvar.
Undervisning om Förintelsen är förenlig med flera av de centrala aspekterna av läroplanen, t.ex. följande:

Demokrati och medborgarskap

Läroplanen betonar vikten av att fostra elever som är delaktiga och ansvarstagande medborgare i ett demokratiskt samhälle. Genom att undervisa om Förintelsen kan eleverna få en djup förståelse för konsekvenserna av totalitarism och bristen på demokratiska värden. De lär sig även att försvara demokratin och mänskliga rättigheter.

Värdegrund och etik

Läroplanen uppmanar till undervisning som främjar värdegrund och etik. Undervisning om Förintelsen ger eleverna också möjlighet att utforska moraliska och etiska dilemman som människor ställdes inför under denna mörka period i historien.

Mångfald och inkludering

Läroplanen betonar vikten av att respektera och inkludera alla oavsett bakgrund. Genom att undervisa om Förintelsen uppmuntras eleverna att förstå konsekvenserna av intolerans och hat och även att främja en kultur av inkludering och tolerans.

Historieundervisning

Läroplanen fastställer undervisning i historia och samhällsfrågor. Förintelsen är en central del av vår historia och har djupgående implikationer för samhället.

Skolverkets riktlinjer om undervisning om Förintelsen integrerar med läroplanens mål att forma elever som är medvetna om samhälleliga värden, engagerade i samhällsfrågor och redo att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att inkludera detta ämne i läroplanen strävar man efter att utbilda elever som inte bara är kunniga utan även ansvarstagande medborgare som har en förståelse för historiens värdefulla lärdomar.

Undervisning om Förintelsen kan innebära utmaningar för dig som lärare eftersom ämnet är komplext. Det kan också väcka starka reaktioner hos eleverna. Här får du stöd i att planera och genomföra din undervisning om Förintelsen.
Stöd för undervisning om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen är centrala delar av historieundervisningen i både grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Här finns både möjligheter och problem.
Möjligheter och problem i undervisning om Förintelsen

Här hittar du material som handlar om hur du och din skola kan få mer kunskap om och arbeta mot antisemitism.
Identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism

Här hittar du mer information om antisemitism